سوالات فتوگرامتری تحلیلی استاد کیانژاد - دانشکده سازمان جغرافیا

1-    خطاهای انکسار اتمسفر و کرویت زمین و اعوجاج شعاعی عدسی نسبت به چه نقاطی حالت شعاعی داشته و علامت آنها هنگام تصحیح چگونه خواهد بود؟ (3 نمره)

2-    مقدار اثر انکسار اتمسفر و مختصات پالایش شده نقطه­ x=122.16mm و y=-49.523mm را محاسبه نمایید در صورتی که ارتفاع پرواز 2250 متر و فاصله کانونی برابر 152.89mm باشد و ارتفاع زمینی نیز تقریبا200 متر بوده باشد (2 نمره)

3-    خطای تارشدگی تصویر یا Image Motion برای دوربین آنالوگ از نوع frame type چگونه است (ذکر روابط مربوطه) و جهت حذف آنها چه تجهیزاتی مورد نیاز است؟ اگر سیستم رقومی باشد (Ultracamd) این فعالیت توسط چه ابزاری قابل جبران است؟ (2 نمره)

4-      فرآیند ترفیع فضایی را با ذکر معادلات مربوطه (به استثنای مشتقات جزیی) تشریح نمایید. (3 نمره)

5-     توجیه مطلق تحلیلی به روش M7 را تشریح نمایید (3 نمره)

6-     روابط معادلات ترانسفورماسیون D.L.T را ذکر نموده و بیان نمایید با استفاده از پارامترهای این معادله چه پارامترهای فیزیکی قابل استخراج است؟ (5/2 نمره)

7-    در یک کار فتوگرامتری از معادله ترانسفورماسیون D.L.T استفاده شده است. مطلوبست محاسبه تعداد معادلات، مجهولات و درجات آزادی مربوطه در صورتی تعداد نقاط کنترل کامل، مسطحاتی و ارتفاعی به ترتیب برابر 7، 2 و 1 عدد بوده باشد (2 نمره)

8-    روش چندجمله­ای (Global Polynomials) و Multiquadric را جهت انجام تصحیح هندسی تشریح نمایید (5/2 نمره)

 

موفق باشید

کیانژاد

/ 0 نظر / 34 بازدید