ژئولیگ 91

مقام اول: دانشگاه خولجه نصیر

مقام دوم:سازمان نقشه برداری

مقام سوم:سازمان نقشه برداری 2 ( محسن فیضی و...)

مقام چهارم:دانشگاه شهید رجایی (با حضور دوستان اشکان اخوان،حمید انصاری و خانم یوسفی)

/ 0 نظر / 9 بازدید